fbpx

Algemene voorwaarden

Overwegende: 

Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot verhuuractiviteiten. 

Het gehuurde 
Artikel 1 

1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 

2. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding. 

3. De huurder is niet bevoegd andere ruimtes in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimtes. 

4. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2, heeft de huurder jegens de verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van de verhuurder. 

5. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel. 

Huurprijs en bijkomende kosten 
Artikel 2 

1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt. 

2. Alle door de verhuurder te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze standaard pakketten om, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur, scheidingswanden en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en ordehandhaving komen voor rekening van de huurder. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf. 

3. Bij het vaststellen van de geldende zaalhuurprijzen, personele uurprijzen en horecaprijzen voor de huurder, is het jaar waarin de huurder de zaal huurt uitgangspunt. De verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de huurder in rekening te brengen. De prijsstijgingen zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de huurder doorberekend worden. De huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door de verhuurder geaccordeerde. 

Reservering 
Artikel 3 

1. Een optie voor één of enkele aan de Basiliek toebehorende ruimtes is vrijblijvend en geldt voor maximaal 14 dagen. Indien binnen deze periode geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 14 dagen een andere gegadigde voor dezelfde periode bij de Basiliek meldt, neemt de verhuurder direct contact op met de optant. De optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een huurovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt. 

2. Een zaalhuur overeenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of digitaal akkoord is ontvangen op de offerte. 

Interne link3. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(s). Huurder dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Bij activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur is standaard een uur voorafgaand aan het evenement rekening gehouden, tenzij anders is afgesproken. De Basiliek heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven. 

Annulering 
Artikel 4 

1. Bij annulering binnen 6 maanden voorafgaand aan de reserveringsdatum worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

a. Tot 4 maanden voor de reserveringsdatum: tegen betaling van 10% van alle in de orderbevestiging afgesproken kosten 

b. Tot 2 maanden voor de reserveringsdatum: tegen betaling van 40% van alle in de orderbevestiging afgesproken kosten 

c. Tot 1 maand voor de reserveringsdatum: tegen betaling van 70% van alle in orderbevestiging afgesproken kosten. 

Betaling 
Artikel 5 

1. De huurder is verplicht de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. 

2. De huurder kan van de verhuurder slechts dan korting of compensatie vorderen als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn ondertekend. 

3. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen. 

4. De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder veroorzaakte kosten komen voor rekening van de huurder, die zich zonder enig voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van de verhuurder. Vooruitlopende op het door de verhuurder vaststellen van de werkelijke kosten, zullen in dat geval de buitengerechtelijke kosten tussen partijen voorlopig worden bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van de onbetaalde huurprijs en de in artikel 2 vermelde bijkomende kosten, met een minimum van € 100,-. 

5. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

6. De verhuurder heeft te allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de huurder op te vragen. Indien de huurder hieraan niet zijn medewerking verleent en/of niet kredietwaardig is, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Inrichting en ontruiming 
Artikel 6 

1. De inrichting en de ontruiming van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder. Uiterlijk twee weken vóór de huuringang dient de huurder de verhuurder in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van het gehuurde. De verhuurder heeft het recht de huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gehuurde en gebruik daarvan. 

2. In opdracht van de huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen te allen tijde door een door de huurder aangestelde persoon worden begeleid. 

3. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd. 

4. Te verrichten werkzaamheden voor schoonmaken en voor tijdelijke aansluitingen van elektriciteit, water, watertoe- en afvoer, gas, telefoon en tijdelijke aansluiting op het interne digitale infrastructuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen/bedrijven die door verhuurder worden aangewezen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door, dan wel in verband met deze tijdelijke aansluitingen ontstaat, terwijl de huurder de verhuurder vrijwaart van aanspraken van derden. 

5. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren. 

Bepalingen van orde 
Artikel 7 

1. De huurder is jegens de verhuurder verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente Veenendaal, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van het gehuurde geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen. 

2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in het gehuurde te organiseren evenement, is in principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van verhuurder. 

3. De verhuurder heeft de algemene zorg voor beveiliging van de toegangen tot het gebouw. Tijdig voor de huuringang treden partijen in overleg over de vraag, of extra beveiliging gezien het door de huurder voorgenomen gebruik van het gehuurde noodzakelijk is. Indien deze noodzaak blijkt, zal de extra beveiliging geschieden door personen, die door de verhuurder worden aangewezen. De daaraan verbonden kosten komen voor de rekening van de huurder. 

4. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties. 

5. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden. 

6. In het gehuurde alsmede in de gemeenschappelijke ruimtes mogen geen door de huurder en diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gehuurde bevinden, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt, anders dan na uitdrukkelijke goedkeuring van de verhuurder. De verzorging van recepties, partijen, lunches, diners, e.d. mag uitsluitend geschieden door horeca van de verhuurder of cateringorganisaties die door de verhuurder zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele apparatuur en geluidsapparatuur in het gehuurde, is de huurder niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen. 

8. De huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De huurder is gehouden aanwijzingen van de verhuurder ter zake op te volgen. 

9. De huurder garandeert dat bij het houden van een evenement de deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden 
Artikel 8 

1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van de verhuurder. 

2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de huurder in het gebouw. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw. 

3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de huurder zelf jegens de verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft. 

4. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de huurder zijn aangesteld, zoals technici, standbouwers, organisatiebureaus e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de huurder, met inachtneming van het gestelde onder artikel 6, lid 3. 

5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de huurder binnen 3 (werk)dagen, doch uiterlijk binnen één week na de verhuring schriftelijk te worden gemeld aan de verhuurder. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren. 

Vergunningen en rechten van derden 
Artikel 9 

1. De huurder zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn wijze van gebruik van de Basiliek worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig ander bevoegde instantie en/of derde. De huurder verklaart dat door het aangaan van de huurovereenkomst en door diens wijze van gebruik van het gehuurde geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, auteursrechten en BUMArechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de huurder. 

2. Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst of voor enige actie jegens de verhuurder, terwijl de huurder alsdan de verhuurder vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover de verhuurder mochten voortvloeien. 

Aanvullende bepalingen 
Artikel 10 

1. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan. 

2. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het gehuurde verlenen. 

3. De huurder dient de verhuurder tenminste 14 dagen voor de huuringang in kennis te stellen van verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau en personen met een verhoogd risicoprofiel waarna partijen in overleg zullen treden over de vereiste veiligheids- en of protocollaire maatregelen. 

4. In geval van aan de huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien de huurder in de nakoming van één van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de huurder vereist is en dient de huurder op de eerste aanwijzing van de verhuurder terstond te voldoen aan diens in artikel 6, lid 5, neergelegde opleveringsverplichting, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging. 

5. Fotograferen en filmen binnen het gebouw is zonder toestemming van verhuurder niet toegestaan. 

6. Mocht de verhuurder na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft de verhuurder te allen tijde het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Artikel 11 

1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.